മാവേലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കേരളീയെന്റെയും മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് ഓലക്കുട പിടിച്ച് കിരീടവും ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ രൂപമാണ്.

മാവേലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കേരളീയെന്റെയും മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് ഓലക്കുട പിടിച്ച് കിരീടവും ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ രൂപമാണ്.
Posted in UncategorizedLeave a Comment on മാവേലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കേരളീയെന്റെയും മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് ഓലക്കുട പിടിച്ച് കിരീടവും ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ രൂപമാണ്.

രണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിദ്ധാർത്ഥ് വീണ്ടും ബൈക്ക് റൈഡിൽ പങ്കെടുക്കാൻ

രണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിദ്ധാർത്ഥ് വീണ്ടും ബൈക്ക് റൈഡിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അയാൾ പുതുജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ചത്.എങ്കിലും പഴയതൊന്നും മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
Posted in UncategorizedLeave a Comment on രണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിദ്ധാർത്ഥ് വീണ്ടും ബൈക്ക് റൈഡിൽ പങ്കെടുക്കാൻ