മാവേലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കേരളീയെന്റെയും മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് ഓലക്കുട പിടിച്ച് കിരീടവും ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ രൂപമാണ്.

മാവേലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കേരളീയെന്റെയും മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് ഓലക്കുട പിടിച്ച് കിരീടവും ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ രൂപമാണ്.
Posted in UncategorizedLeave a Comment on മാവേലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കേരളീയെന്റെയും മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് ഓലക്കുട പിടിച്ച് കിരീടവും ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ രൂപമാണ്.